Werkwijze

Behandeling

Verwijzing

Om een behandeling via Evergreen-GGZ te starten, hebben wij een officiële verwijzing van een huisarts nodig. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen ook doorverwezen worden via het sociale wijkteam of Bureau Jeugdzorg.

Een eerste bezoek

Als u aangemeld bent bij Evergreen-GGZ, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met daarop onze adresgegevens. Na de uitnodiging vind het eerste gesprek meestal binnen een week plaats, incidenteel zijn de wachttijden wat langer. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie. Belangrijk is om bij het eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs, uw verzekeringspolis en de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.

Recht op vrije keuze hulpverlener

Het is belangrijk dat u een hulpverlener heeft waarin u vertrouwen heeft, dit betekent dat u van hulpverlener kunt veranderen. De medewerkers van Evergreen-GGZ zullen hun uiterste best doen om dit zo snel mogelijk te regelen. Eventuele twijfels over het functioneren van uw hulpverlener kunt u bespreken met uw hulpverlener zelf. Als dit niet lukt of te moeilijk is, kunt u uw twijfels ook met de zorgmanager bespreken via 026-7370456.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met een ervaren hulpverlener van Evergreen-GGZ. Samen kijkt u naar de problemen waarvoor u zich heeft aangemeld, naar de mogelijke oorzaken en welke behandeling voor u het beste past. Vaak lukt het om in één gesprek een goed beeld van de situatie te krijgen, soms is een tweede gesprek nodig.

Behandelplan en behandelovereenkomst

Naar aanleiding van het intakegesprek stelt uw behandelaar een schriftelijk voorstel voor de behandeling op, dit noemen we een behandelplan. In het behandelplan legt u samen met uw behandelaar de afspraken vast die met u worden gemaakt. Uw hulpvraag, de diagnose, de gekozen hulpverlening of therapie en de naam of namen van uw hulpverlener(s) staan in het behandelplan. Na het lezen van het behandelplan, wordt u gevraagd toestemming te geven voor de hulpverlening.

Het behandelplan wordt telkens op vooraf afgesproken tijdstippen geëvalueerd en zonodig aangepast. Ook als het behandelplan verandert, moet u toestemming geven. U kunt altijd uw toestemming intrekken en samen met uw hulpverlener naar een andere oplossing zoeken.
Als u akkoord bent, sluit u met uw behandelaar een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst is een apart document naast het behandelplan. U kunt uiteraard te allen tijde de behandelovereenkomst weer opzeggen of uw toestemming intrekken voor een deel van de behandeling.

Start behandeling

Binnen Evergreen-GGZ wordt alleen ambulante behandeling geboden: u bezoekt daarbij uw hulpverlener volgens afspraak op één van de locaties van Evergreen-GGZ. Indien het noodzakelijk is kunnen medewerkers van Evergreen-GGZ ook aan huis hulp bieden. Ambulante behandeling varieert van enkele gesprekken tot langdurende therapie, waarbij één afspraak in de twee weken mogelijk is, maar ook diverse therapiesessies in één week. Dat ligt aan de ernst van het probleem waarmee u bij ons komt en de mate waarin het invloed heeft op uw leven. Wanneer ambulante hulp niet voldoende is, wordt met u gekeken naar een vorm van deeltijdbehandeling of klinische opname (opname met verblijf). Deze vormen van behandeling zullen buiten Evergreen-GGZ om plaats vinden. Eventuele vragen hierover kunt u stellen aan uw hulpverlener.

Aanmelden

Herkent u zich in onze werkwijze, neem dan contact op via 026-7370456.
Of stuur een e–mail via het contactformulier op onze website. Wij zijn graag bereid u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te bieden of u nader te informeren over ons aanbod.

Kosten

De behandeling bij Evergreen-GGZ is vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Voor jongeren onder de 18 jaar met een verwijzing worden de kosten van de zorg vergoed door de gemeente. Voor iedereen van 18 jaar of ouder vallen de kosten onder het (verplichte en eventueel vrijwillig gekozen) eigen risico van uw polis. De zorgverzekeraar zal dus, tot het jaarlijks bedrag van uw overgebleven eigen risico, deze kosten bij u in rekening brengen.

Begeleiding

Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit de samenwerking kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. Evergreen-GGZ kan ingeschakeld worden wanneer er een taalbarrière of een cultuurverschil wordt ondervonden. Onze Farsi en Arabisch sprekende begeleiders kunnen passende begeleiding en ondersteuning bieden bij de meest uiteenlopende problematiek

Begeleidingsplan

De cliënt en begeleider zullen samen een begeleidingsplan opstellen waarin doelen worden beschreven, waaraan gewerkt zal worden tijdens het begeleidingstraject. Ook staat in het begeleidingsplan de samenwerkingsafspraken met andere professionals beschreven en wat hun rol zal zijn in het traject. De begeleider zal nauw samenwerken met deze professionals om de zorg zoveel mogelijk te optimaliseren.