Raad van Commissarissen

De samenstelling van Raad van Commissarissen:

Stef van de Klok, voorzitter van Raad van Commissarissen

Visie Raad van Commissarissen (RvC) Evergreen GGZ

Visie op het toezicht van het besturen van een kleinschalig zorgorganisatie is een opgave die zorgvuldigheid betracht. De bestuurder ontvangt steun, reflectie, tegenkracht en advies van de RvC, zowel gevraagd als ongevraagd. In aanvulling op de kerntaken en de Governancecode zorg 2022 heeft de RvC van Evergreen GGZ  de volgende visie.

–  De RvC onderschrijft de missie en visie van Evergreen GGZ.

– De RvC toetst en controleert of het goed gaat met de organisatie.

– De RvC voert toezicht op een wijze die verbindt. Met voldoende afstand van het dagelijks werk in en door de organisatie. Zodat de bestuurder de ruimte heeft voor het besturen van de organisatie.

– Vanuit de rollen die de RvC vervult (goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties) wordt het toezicht vormgegeven in samenspraak met de bestuurder. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de zelfstandige verantwoordelijkheden van de RvC als toezichthouder.

– De RvC biedt meerwaarde aan de bestuurder door kennis en inzichten van buiten naar binnen te brengen. De RvC wil zo een brede open blik op zowel de eigen organisatie als op de complexe context waarin Evergreen-GGZ  opereert bevorderen.

– In de uitvoering van het toezicht is de raad proactief, gericht op samenwerking en gevoed door onafhankelijk denken, duidelijk en binnen haar mandaat zo nodig doortastend. Goed toezicht houden gaat over én steun bieden én waar nodig tijdig maatregelen treffen.

– De RvC toont oprechte belangstelling en laat zich informeren door de bestuurder en de medezeggenschap van haar medewerkers. Transparantie, integriteit en vertrouwen zijn hierbij het uitgangspunt.

– De RvC hanteert de dialoogvorm als basis voor het goede gesprek, mede met het oog op de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert en voor staat.

– De RvC biedt met oprechte aandacht steun en inspiratie ook in moeilijke tijden. Successen krijgen de erkenning die ze verdienen.

 – Vanuit begrip, reflectie en verbinding op voorliggende vraagstukken komt de RvC tot een besluit of advies.

– De RvC zal zich actief verhouden ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen zoals de vorming van organisatienetwerken in professionele, organisatorische en domein overstijgende samenwerking. Zij ziet zal zich daarin opstellen als ‘hoeder van de dialoog’.